• Regulamin

Tissie ALeksander Gąszczak

Malinowice Ul. Szkolna 39a,
42-512

NIP: 6252483076
REGON: 522501169

Dane kontaktowe:

+48 789479194

olekgaszczak@tissie.pl


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1234.png

123.png

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;
  2. art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego];
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę,
- stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych,
- realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Ramy czasowe rękojmi:

– termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczony od dnia wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi wynosi 14 dni,

– termin na poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi wynosi 14 dni,

– termin na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin wynosi 30 dni,

– termin liczony od momentu zauważenia wady, w którym należy zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania wynosi 1 rok,

– okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru wynosi 2 lata.